KẾ HOẠCH THÁNG 11 – TỔ KHXH

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tổ: KHTN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Lộc, ngày…