KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG + Y TẾ THÁNG 10

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TỔ: HÀNH CHÍNH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG + Y TẾ THÁNG 10   Đánh giá thực hiện công tác tháng 9 Cơ bản…

Báo cáo tháng 9 và kế hoạch tháng 10- tổ: KHTN

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Tổ: KHTN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG  09  NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH  THÁNG  10  NĂM 2019   I.Tình…