KẾ HOẠCH TUẦN 15- NV VP

 PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN   TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TUẦN 15 NĂM HỌC 2017 – 2018 (Từ ngày 27/11 đến 02/12/2017) Thứ Sáng Chiều Ghi chú Hai (27/11) – Chào cờ – Xử lý nghiệp vụ – Lên kế…

KẾ HOẠCH TUẦN 14-NV VP

 PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN   TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TUẦN 14 NĂM HỌC 2017 – 2018 (Từ ngày 20/11 đến 25/11/2017) Thứ Sáng Chiều Ghi chú Hai (20/11) – Nghỉ 20/11 – Nghỉ 20/11   Ba (21/11) -…

KẾ HOẠCH TUẦN 13- VP

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN   TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TUẦN 13 NĂM HỌC 2017 – 2018 (Từ ngày 13/11 đến 18/11/2017) Thứ Sáng Chiều Ghi chú Hai (13/11) – Chào cờ -…

KẾ HOẠCH TUẦN 12- VP

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN   TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TUẦN 12 (Từ ngày 06/11 đến 11/11/2017) Thứ Sáng Chiều Ghi chú Hai (06/11) – Chào cờ – Xử lý nghiệp vụ – Lên kế hoạch hoạt động tuần -…

KẾ HOẠCH TUẦN 11-NV VĂN PHÒNG

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC        TỔ: HÀNH CHÍNH     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TUẦN 11 (Từ ngày 30/10 đến ngày 04/11/2017) Thứ Sáng Chiều Ghi chú Hai (30/10) – Chào cờ – Xử lý nghiệp vụ – Lên kế…

KẾ HOẠCH TUẦN 11 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 28 tháng 10 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 10

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC        TỔ: HÀNH CHÍNH     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TUẦN 10 (Từ ngày 23/10 đến 28/10/2017) Thứ Sáng Chiều Ghi chú Hai (23/10) – Chào cờ – Xử lý nghiệp vụ – Lên kế hoạch hoạt động tuần – Nộp BC tháng,…