Giải thích câu: Học học nữa học mãi của Lê-Nin.

” Nhân ngày hội đọc sách” Học tập là công việc vô cùng quan trọng đôi với cuộc đời mỗi con người. Nếu không học tập, chúng ta sẽ chỉ là người vô dụng. Học là quá trình tiếp nhận và lĩnh…