KẾ HOẠCH TUẦN 14/18-19

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                               Độc lập-…

KẾ HOẠCH TUẦN 13/ 19-20

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                   …

KẾ HOẠCH TUẦN 12/ 2019-2020

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                   …

KẾ HOẠCH TUẦN 11- 19/20

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                                Độc…