KẾ HOẠCH THANG 9-TỔ CHUYÊN BIÊT.

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2018 Tuần Thời gian Nội dung công…

BÁO CÁO THÁNG 4-KẾ HOẠCH THÁNG 5_TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Tổ: CHUYÊN BIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 02 tháng 5 năm 2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG  04  NĂM…

KẾ HOẠCH TUẦN 33-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TUẦN 33 Từ ngày 16  đến 21 tháng 04 năm 2018 Nội…

KẾ HOẠCH TUẦN 32-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TUẦN 32 Từ ngày 08  đến 13 tháng 04 năm 2018 Nội dung công việc Biện pháp thực…

KẾ HOẠCH THÁNG 4-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Tổ: CHUYÊN BIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 01 tháng 4 năm 2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG  03  NĂM…

KẾ HOẠCH TUẦN 30- TỔ CHUYÊN BIỆT.

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 30 Từ ngày 25  đến 31 tháng 03 năm 2018 Nội…

KẾ HOẠCH TUẦN 29 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                        Độc Lập – Tự do…