KẾ HOẠCH TUẦN 17-NV THƯ VIỆN

Tháng Mười Hai 11, 2017 4:31 chiều

Kế hoạch hoạt động của Thư viện tuần 17

(Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017)

 

* Đánh giá kết quả hoạt động tuần 16:

– Những kế hoạch đặt  ra trong tuần 16 đều đã hoàn thành.

– Trong tuần đã triển khai đổi báo Đội vào thứ 2 và thứ 7 cho học sinh các lớp.

– Phục vụ mượn, trả tài liệu cho giáo viên và học sinh

– Đã trình kế học hoạt động tuần 16 của bộ phận lên cho BGH duyệt

– Làm công tác nghiệp vụ.

– Đã Mua sách TK nhập vào TV

* Kế hoạch hoạt động tuần 17:

Thứ Nội dung công việc Ghi chú
Sáng Chiều
 

2

Tham gia chào cờ đầu tuần.

Lên kế hoạch hoạt động trong tuần trình BGH duyệt

Sinh hoạt chuyên môn

Sắp xếp lại kho sách

Phục vụ GV mượn TL

Phục vụ HS mượn trả báo Đội.

 

 
3

 

Mua sách tại Ba đồn

 

Phân loại sách mới

Phục vụ GV, HS mượn TL

 
4 Nghỉ
5 Đóng dấu, nhập sách vào PM

Phục vụ HS, GV đọc sách tại TV

Phục vụ HS, GV đọc sách tại TV

Nhập sách vào PM

 
6 Phục vụ HS, GV đọc sách tại TV

Nhập sách vào PM

Phục vụ HS, GV đọc sách tại TV

Nhập sách vào PM

 
 

7

Phục vụ GV, HS mượn TL.

Cho HS mượn báo Đội .

Giao ban.

Phục vụ GV mượn TL.

Cho HS mượn báo Đội .

Làm công tác nghiệp vụ.

 

   

Quảng Lộc, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 Duyệt của BGH                               Người làm kế hoạch

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà