KẾ HOẠCH TUẦN 17-NV VP

Tháng Mười Hai 11, 2017 4:38 chiều

 PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN

  TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TUẦN 17

NĂM HỌC 2017 – 2018

(Từ ngày 11/12 đến 16/12/2017)

Thứ Sáng Chiều Ghi chú
Hai

(11/12)

– Chào cờ

– Xử lý nghiệp vụ

– Lên kế hoạch hoạt động tuần

– Xử lý nghiệp vụ

– Theo dỏi email

– Cập nhật phần mềm ePMIS

 
Ba

(12/12)

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Xử lý nghiệp vụ

– Cập nhật phần mềm ePMIS

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Xử lý nghiệp vụ

– Làm hồ sơ KSCL

 

(13/12)

Nghỉ theo chế độ Nghỉ theo chế độ  
Năm

(14/12)

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Xử lý nghiệp vụ

– Nộp bộ đề thi GVDG về PGD

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Xử lý nghiệp vụ

– Cập nhật phần mềm ePMIS

 
Sáu

(15/12)

– Về sinh phòng HT

– Theo dỏi email

– Nộp hồ sơ GVDG về PGD

– Theo dỏi email

– Cập nhật phần mềm ePMIS

 

 
Bảy

(16/12)

– Xử lý nghiệp vụ

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Giao ban tuần

 

– Xử lý nghiệp vụ

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Giao ban tuần

 

 

                                                             Quảng Lộc, ngày 11 tháng 12 năm 2017

Duyệt của BGH                                         Người lập

 

 

 

                   Đinh Xuân Quán                                Nguyễn Thị Phượng