KẾ HOẠCH VĂN PHÒNG TUẦN 35 NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Năm 3, 2018 8:13 sáng

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN

  TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC

 

                               KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TUẦN 35

                                                         NĂM HỌC 2017 – 2018

(Từ ngày 30/04 đến 05/05/2018)

Thứ Sáng Chiều Ghi chú
Hai

(30/04)

– Nghỉ lễ 30/4 – – Nghỉ lễ 30/4  
Ba

(01/05)

 – Nghỉ lễ 01/05 – Nghỉ lễ 01/05  

(02/05)

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Xử lý nghiệp vụ

– Lập DS HSG 7,8 dự thi gửi về PGD

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Xử lý nghiệp vụ

 
Năm

(03/05)

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Xử lý nghiệp vụ

– Gửi mẫu BC BC nghỉ theo chế độ, chuyển đi, chuyển đến về Phòng NV

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Xử lý nghiệp vụ

 
Sáu

(04/05)

– Về sinh phòng HT

– Theo dỏi email

– Gửi DS + Bộ đề HSG về PGD

– Xử lý nghiệp vụ

– Theo dỏi email

 
Bảy

(05/05)

– Xử lý nghiệp vụ

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Giao ban tuần

– Xử lý nghiệp vụ

– Cho HS, GV mượn, nhận hồ sơ

– Giao ban tuần

 

                                                                                    Quảng Lộc, ngày 02 tháng 05 năm 2018

                       Duyệt của BGH                                       Người lập

 

 

                   Đinh Xuân Quán                                Nguyễn Thị Phượng