KẾ HOẠCH TUẦN 16/19-20

Tháng Mười Hai 2, 2019 10:04 sáng

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số     / KHT-HT                                  Quảng Lộc, ngày 02 tháng 12 năm 2019

                                                                            KẾ HOẠCH TUẦN 16

(Từ ngày 02/12 đến 07/12)

  1. Đánh giá công tác tuần 15

– Học sinh: 599, vắng học 92 lượt, trể 126 lượt.

– Dạy học: Thực hiện chương trình tuần. Đảm bảo các loại hình dạy học. Hiện tượng ăn hàng còn có ở các lớp 6B. Trang phục không đúng qui định còn nhiều lớp. Có hiện tượng đánh nhau ở lớp 8C, 8D.

– Thi STKHKT đtạ giải 3. Sử dụng đồ dùng, CNTT đảm bảo.

– Đội  triển khai tốt các hoạt động đầu buổi, giữa buổi. Phát thanh măng non 02 lần.

– Lao động phong quang, vệ sinh tốt.

– Các bộ phận hoạt động đúng chức năng.

– Quản lý: Chỉ đạo và thực hiện hoàn thành KH tuần.

– Công tác khác:  Triển khai bóng chuyền được.

  1. Công việc tuần 16:

Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 16, chú trọng một số công việc sau:

– Khắc phục nhược điểm tuần 15.

– Kiểm tra PC: Chuẩn bị 40 em HS. Kiểm tra lần cuối hồ sơ. Tỉnh kiểm tra thực tế tai trường vào chiều 03/12.

– Dạy học: Thực hiện chương trình tuần 16.

– Tổ chuyên môn.Tiếp tục thảo luận cách soạn giáo án. Quản lý CM hoàn thành việc kiểm tra đề kiểm tra học kỳ 1, chỉnh sửa đề theo kế hoạch. Tăng cường BDHSG lớp 9 thêm buổi.

– Đội tiếp tục triển khai các hoạt động đầu buổi, cuối buổi. Triển khai chương trình phát thanh măng non vào đầu buổi tập trung giáo dục Pháp luật, kỷ năng sống nhân đợt thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam.

– Tiếp tục tổ chức lao động phong quang, vệ sinh, vườn thực vật.

– VP triển khai công tác thu, đặc biệt đối với BHYT. Làm thể BHYT cho những học sinh đã nộp tiền. kiểm tra và làm hợp đồng viên chức theo qui định.

– Công tác khác: Họp chi bộ tháng 11 vào chiều thứ 2.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 

Thứ/ngày Buổi Nộ dung cụng việc Ghi chú
       202/12/19 Sáng Chào cờ – Dạy học.
Chiều SH tổ CM. Họp chi bộ.
       303/12/19 Sáng Dạy học. Tỉnh kiểm tra PC.
Chiều Dạy thêm,BDHSG.Tỉnh KT thực tế tại trường
       404/12/19 Sáng Dạy học. Dự kiểm tra PC tại PGD.
Chiều Dạy thêm, BDHSG.
       505/12/19 Sáng Dạy học.
Chiều BDHSG, dạy thêm, dạy phụ đạo.
       606/12/19 Sáng Dạy học.
Chiều BDHSG, dạy thêm, dạy phụ đạo. Giao ban.
       707/12/19 Sáng Dạy học
Chiều BDHSG. Dạy thêm

 

 

  III. Những điều chĩnh                                                                                                                        

 

 

                                      

                                                                                                 Hiệu trưởng

 

                                                                                                           Đinh Xuân Quán