KÉ HOẠCH THÁNG 3-2020

Tháng Ba 6, 2020 3:32 chiều

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     / KH – H T                                                                   Quảng Lộc, ngày 01 tháng 03 năm 2020   

                                                                 KẾ HOẠCH THÁNG 03

             I.  Đánh giá kết quả đạt được trong tháng 02

Tháng 2 là tháng nghĩ học để phòng chống dịch CoVid 2019, trường đã tổ chức được các hoạt động:

– Tuyên truyền các biện pháp chống dịch trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

– Triển khai được các công việc vệ  sinh, tẩy trùng thường xuyên trong các ngày nghỉ chống dịch. Cán bộ giáo viên tập trung đầy đũ tất cả các ngày để lao động, trực và nắm bắt tình hình dịch bệnh của học sinh.

– Thực hiện được một số buổi bồi dưỡng HSG lớp 8 tại trường đồng thời tổ chức tập huấn dạy học trực tuyến 02 buổi  và triển khai việc bồi dưỡng HSG thong qua việc dạy học trực tuyến.

– Chỉ đạo triển khai được việc xây dựng thư viện xanh.

– Quản lý xây dựng và triển khai được kế hoạch phòng chống dịch, tham mưu UBND xã xây dựng CSVC trường đạt chuẩn quốc gia. Triển khai các biện pháp chống dịch sau khi học sinh học trở lại.

II.  Các nội dung công việc cụ thể triển khai trong tháng

        *Tháng thi đua chào mừng lần thứ 108 ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  1. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Tập trung huy động học sinh trở lại học sau nghỉ chống dịch đạt số lượng 696/596.

– Theo dõi biến động tư tưỡng học sinh kịp thời, tích cực vận động,  kiên quyết  không để học sinh lợi dụng việc nghỉ chống dịch để tiếp tục nghỉ học. GVCN kiểm soát chặt chẽ,  hạn chế học sinh bỏ học hàng ngày.

  1.    Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, tập trung phổ biến luật ATGT, kỹ năng phòng chống dịch bệnh, phổ biến trong các buổi phát thanh măng non hàng tuần của tháng. Dứt điểm học sinh đi trể, nghỉ học, bỏ tiết.  GVCN bám lớp suốt buổi học để duy trì nề nếp học sinh và theo dõi việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được phổ biến.

+ Thực hiện chương trình hết tuần 25 ( nếu học trở lại vào ngày 09/3).  học thêm đối với khối 9 theo kế hoạch.

+ Thực hiện đầy đũ kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp 6 – 8, học thêm đối với khối 9 theo kế hoạch.

 

+ Thực hiện chương trình GD hướng nghiệp theo chủ đề tháng 02 + 03 cho khối 9.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 03 kết hợp hoạt động 26/3, thi “ Kính vạn hoa”, múa dân vũ. Tham gia HKPĐ cấp thị. GV thể dục tiếp tục tập luyện cho HS thi đấu, Đ/C Hòa dự trù kinh phí thi đấu, dẫn học sinh đi thi HKPĐ cùng Đ/C Hiền, Đ/C Hà (TV) dẫn học sinh thi đấu.

  1. Chuyên môn:

+ Sinh hoạt chuyên đề dạy học theo hướng nghiên cứu bài học phù hợp với đối tượng học sinh ( Tập trung thảo luận bài soạn), đặc biệt tập trung việc tổ chức hoạt động cho học sinh yếu đảm bảo tất cả các môn đều triển khai. Tiếp tục sinh hoạt chuyên đề các chuyrn đề còn lại của các nhóm bbộ môn.

+ Tổ chức thao giảng, kiểm tra chuyên đề dạy học lần 2.

+ Thực hiện có nề nếp các yêu cầu chuyên môn như: dự giờ, sử dụng ĐDDH, làm thêm đồ dùng tự làm, các biểu bảng, phiếu học tập phục vụ hoạt động của học sinh đảm bảo không có tiết dạy chay , sử dụng CNTT, tin bài trang Webiste…

+ Thực hiện việc tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh có hiệu quả, kiên quyết không dạy học theo kiểu hỏi đáp, thầy vừa trả lời vừa ghi bảng. Các tổ chuyên môn phải kiểm soát được việc dạy học của giáo viên tổ mình.

+ Đảm bảo thời lượng buổi BD, ôn thi đúng qui định của nhà trường.

+ Triển khai thực hiện việc dạy học trực tuyến đã được tập huấn.

+ Thu tập minh chứng để tụ kiểm định chất lượng.

  1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Tiếp tục đợt thi đua chào mừng lần thứ 109 ngày Quốc tế Phụ nữ  08-3 và 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống, tổ chức hát Quốc ca trên nề nhạc vào các buổi chào cờ, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa…Tích cực trong giáo dục đạo đức học sinh.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp trừ những ngày mưa. Triển khai các hoạt động đội chuẩn bị cho kiểm tra Đội của năm học.

+ Tổ chức cuộc thi “ Giao thông học đường”.

  1. Lao động, xây dựng CSVC, hướng nghiệp, xanh hóa nhà trường

+ Chăm sóc cắt tỉa cây cãnh, bồn hoa, vườn thực, vệ sinh khu vực được phân công, vệ sinh lau chùi lớp học, bàn, ghế, không để viết vẽ bậy lên bàn, ghế,tường nhà.

+ Dạy hướng nghiệp chủ đề tháng 02 + 03.

+  Trồng bổ sung 03 cây bị chết.

  1. Tài chính – Văn phòng:

+ Kế toán hoàn thành việc quyết toán năm 2019. Báo cáo giám sát việc thu chi ngoài ngân sách nộp đúng thời gian, chuẩn bị đũ hồ sơ tài chính cho việc giám sát

+ Văn phòng hoàn chĩnh các loại báo theo lịch PGD.

  1. Thiết bị, Thư viện: hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Thư viện chuẩn bị hồ sơ công nhận thư viện đạt chuẩn vào vào đầu tháng 4. Thiết bị, chuẫn bị tốt các loại hồ sơ theo dõi sử dụng thiết bị, sử dụng CNTT báo cáo hằng tuần vào chiều thứ 6, báo cáo tháng cho VP vào 22 và cho hiệu trưởng vào 30 của tháng.
  2. YTHĐ:

+ Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày, khám và làm hồ sơ YTHĐ đúng qui định. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ( 02 lần trong tháng).

  1. Quản lý:

+ Họp lãnh đạo trường để chấn chĩnh việc thực hiện nhiệm vụ được giao của quản lý, tổ chuyên môn và các thành viên trong HĐSP. Tổ chức họp HĐSP, triển khai kế hoạch tháng.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng lần thứ 109 ngày Quốc tế Phụ nữ 08 – 3 và 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sơ kết đợt thi đua ( Đ/C Lâm tập hợp sơ kết).

+ Kiểm tra việc dạy học khắp lượt GV, Kiểm tra việc dạy ôn lớp 9, BD HSG, thực hiện chuyên đề của các tổ chuyên môn. Kiểm tra chuyên đề các bộ phận. Kiểm tra chuyên đề dạy học, thao giảng lần 2, phối hợp cụm chuyên môn để tổ chức thao giảng cho GV các bộ môn chỉ có 2 người.

+ Chỉ đạo các hoạt động ngày 26 – 3.

+ Triển khai thu thập minh chứng cho việc tự kiểm định chất lượng.

  1. Công tác khác: Duy trì hoạt động bóng chuyền Nam vào buổi chiều.

                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                               

                                                                                                     Đinh Xuân Quán