KẾ HOẠCH TUẦN 17/19-20

Tháng Mười Hai 9, 2019 8:03 sáng

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số     / KHT-HT                                                                Quảng Lộc, ngày 09 tháng 12 năm 2019

                                                                         KẾ HOẠCH TUẦN 17

(Từ ngày 09/12 đến 14/12)

  1. Đánh giá công tác tuần 16

– Học sinh: 598/599 ( Bỏ học 01 em ở lớp 9D), vắng học 115 lượt, trể 76 lượt.

– Dạy học: Thực hiện chương trình tuần 16. Đảm bảo các loại hình dạy học. Hiện tượng ăn hàng còn có ở  lớp 8B. Trang phục không đúng qui định còn nhiều lớp (7C, 7D, 8B, 8C, 8D,9C, 9D). Thi HSG tỉnh vào 10/12.

– Chuyên môn thảo luận bài dạy: tổ TN 03 bài, tổ CH 04 bài. Sử dụng đồ dùng, CNTT đảm bảo.

– Đội  triển khai tốt các hoạt động đầu buổi, giữa buổi. Phát thanh măng non 02 lần.

– Lao động phong quang, vệ sinh tốt.

– Các bộ phận hoạt động đúng chức năng.

– Quản lý: Chỉ đạo và thực hiện hoàn thành KH tuần.

– Công tác khác:

  1. Công việc tuần 17:

Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 17, chú trọng một số công việc sau:

– Khắc phục nhược điểm tuần 16.

– Số lượng: nắm chắc học sinh hay bỏ học để huy động tối đa chuẩn bị cho kiểm tra kì 1.

– Dạy học: Thực hiện chương trình tuần 17, bù chương trình để đảm bảo tiến độ.

– Tổ chuyên môn.Tiếp tục thảo luận cách soạn giáo án. Quản lý CM hoàn thành việc kiểm tra đề kiểm tra học kỳ 1, chỉnh sửa đề, gữi đề cho PGD vào 13/12.

– Đội tiếp tục triển khai các hoạt động đầu buổi, cuối buổi. Triển khai chương trình phát thanh măng non vào đầu buổi tập trung giáo dục Pháp luật, kỷ năng sống.

– Tiếp tục tổ chức lao động phong quang, vệ sinh, vườn thực vật.

– Tăng cường công tác thu, đặc biệt đối với BHYT. Làm thể BHYT cho những học sinh đã nộp tiền. kiểm tra và làm hợp đồng viên chức theo qui định. KT hoàn thành việc nộp học phí cho kho bạc, làm lương tháng 12.

– Quản lý gặp mặt học sinh giỏi thi tỉnh vào chiều 09/12.

– Công tác khác: Tuyên truyền pháp luật về phòng chống sử dụng pháo và chất cháy nổ ( Phối hợp với Công an thị).

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 

Thứ/ngày Buổi Nộ dung cụng việc Ghi chú
       209/12/19 Sáng Chào cờ – Dạy học.
Chiều Tuyên truyền phòng chống sử dụng pháo nổ.Gặp mặt HSG thi tỉnh.
       310/12/19 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy thêm,BDHSG.
       411/12/19 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy thêm, BDHSG.
       512/12/19 Sáng Dạy học.
Chiều BDHSG, dạy thêm, dạy phụ đạo.
       613/12/19 Sáng Dạy học.
Chiều BDHSG, dạy thêm, dạy phụ đạo. Giao ban.
       714/12/19 Sáng Dạy học
Chiều BDHSG. Dạy thêm

 

 

  III. Những điều chĩnh                                                                                                                       

 

 

                                      

                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                                           Đinh Xuân Quán