KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG + Y TẾ THÁNG 10

Tháng Chín 30, 2019 3:19 chiều

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỔ: HÀNH CHÍNH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG + Y TẾ THÁNG 10

 

  1. Đánh giá thực hiện công tác tháng 9

Cơ bản hoàn thành các kế hoạch trong tháng:

– Xử lý các loại công văn đi – đến.

– Hoàn thành việc cập nhật trên phần mềm Vnedu (điều chỉnh nhân sự, phân công lại phần hành chuyên môn, thêm mới danh sách HS lớp 6, chuyển HS sau khi chia lại lớp)

– Hoàn thành các loại báo cáo và kế hoạch.

– Sao in kế hoạch năm học, trình ký UBND xã nộp về PGD đúng thời gian quy định.

– Hoàn thành các loại báo cáo định kỳ, đột xuất (Báo cáo tháng, BC phân công phần hành chuyên môn, BC danh sách hiến máu nhân đạo…)

  1. Kế hoạch hoạt động tháng 10

* Công tác văn phòng:

– Làm hồ sơ dạy thêm để trình ký chủ tịch xã, trưởng phòng  nộp về phòng GD-ĐT đúng quy định để nhà trường tổ chức hoạt động dạy thêm trong tháng 10.

– Chuẩn bị CSVC tọa đàm kỳ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

– Xử lý các loại công văn đi đến.

– Tiếp tục hoàn thành các loại quyết định, kế hoạch trong năm học.

– Lên kế hoạch cụ thể, khoa học cho giáo viên, học sinh mượn và nhận hồ sơ.

– Tiếp tục vào sổ đăng bộ số lượng học sinh lớp 6 mới vào và cập nhật số lượng học sinh lên lớp.

– Thường xuyên cập nhật địa chỉ email của trường.

– Sắp xếp gọn gàng ngăn nắp hồ sơ VP.

– Nộp các loại báo cáo chính xác, đúng thời gian quy định lên cấp trên: Hồ sơ trường đầu năm học.

* Công tác y tế:

–  Hoàn thành sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh khối 6.

–  Lập danh sách HS tham gia BHYT gửi về phòng BHXH.

–  Đôn đốc GVCN các lớp thu tiền mua BHYT.

–  Kiểm tra công tác vệ sinh.

   Quảng Lộc, ngày 01 tháng 10 năm 2019

Duyệt BGH                                                       người lập

 

 

 

  • Đinh Xuân Quán                                 Nguyễn Thị Hường