KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG + Y TẾ THÁNG 10

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TỔ: HÀNH CHÍNH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG + Y TẾ THÁNG 10   Đánh giá thực hiện công tác tháng 9 Cơ bản…