Kế hoạch tuần 8-9

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Tổ: KH TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 13 tháng 10 năm 2017     BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM…

BÁO CÁO THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10.

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Tổ: CHUYÊN BIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 01 tháng 10 năm 2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH…

Kế hoạch tuần 09, Năm học 2017-2018.

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    KẾ HOẠCH TUẦN 09 Từ ngày 16 đến 21 tháng 10 năm 2017 Nội dung công…

KẾ HOẠCH BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔ CHUYÊN BIỆT

  PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI…