KẾ HOẠCH TUẦN 6-TỔ CHUYÊN BIỆT

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       KẾ HOẠCH TUẦN 06 Từ ngày 24 đến 29 tháng 9 năm 2017 Nội…

KẾ HOẠCH THANG 9-TỔ CHUYÊN BIÊT.

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2018 Tuần Thời gian Nội dung công…

BÁO CÁO THÁNG 4-KẾ HOẠCH THÁNG 5_TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Tổ: CHUYÊN BIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 02 tháng 5 năm 2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG  04  NĂM…

KẾ HOẠCH TUẦN 35 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 28 tháng 04 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 33-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TUẦN 33 Từ ngày 16  đến 21 tháng 04 năm 2018 Nội…