KẾ HOẠCH TUẦN 32-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TUẦN 32 Từ ngày 08  đến 13 tháng 04 năm 2018 Nội dung công việc Biện pháp thực…

KẾ HOẠCH THÁNG 4-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Tổ: CHUYÊN BIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 01 tháng 4 năm 2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG  03  NĂM…

KẾ HOẠCH TUẦN 31- TỔ CHUYÊN BIỆT

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TUẦN 31 Từ ngày 02  đến 07 tháng 04 năm 2018 Nội…

KẾ HOẠCH TUẦN 30- TỔ CHUYÊN BIỆT.

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 30 Từ ngày 25  đến 31 tháng 03 năm 2018 Nội…

KẾ HOẠCH TUẦN 29 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                        Độc Lập – Tự do…

KẾ HOẠCH TUẦN 29- TỔ CHUYÊN BIỆT

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    KẾ HOẠCH TUẦN 29 Từ ngày 19  đến 24 tháng 03 năm 2018 Nội dung công việc Biện pháp thực…

KẾ HOẠCH TUẦN 28-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH TUẦN 28 Từ ngày 12  đến 17 tháng 03 năm 2018 Nội dung công việc Biện pháp thực…

KẾ HOẠCH TUẦN 27 NĂM HỌC 2017-2018

  PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 05 tháng 03 năm 2018          …