KẾ HOẠCH TUẦN 3/20-21

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc             …

KẾ HOẠCH TUẦN 2/ 20-21

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc               …

KẾ HOẠCH THÁNG 9/20-21

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  Số:     / KH – HT                                            Quảng Lộc, ngày  01 tháng 9 năm 2020                …

KẾ HOẠCH TUẦN 29/19-20

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 15 tháng 06 năm 2020                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 28/19-20

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 08 tháng 06 năm 2020                    …