KẾ HOACH TUẦN 21/19-20

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Số     / KHT-HT                                       Quảng Lộc, ngày 13 tháng 01 năm 2020  …

KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2020

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                       …

KẾ HOẠCH TUẦN 20/10-20

  PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Số     / KHT-HT                                       Quảng Lộc, ngày 06 tháng 01 năm 2020                …

KẾ HOẠCH TUẦN 17/19-20

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                         …

KẾ HOẠCH THÁNG 12/NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                       …

KẾ HOẠCH TUẦN 16/19-20

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số     / KHT-HT                                  Quảng Lộc, ngày 02 tháng 12 năm 2019        …

KẾ HOẠCH TUẦN 15-19/20

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số     / KHT-HT                                  Quảng Lộc, ngày 25 tháng 11 năm 2019      …