KẾ HOẠCH TUẦN 29- TỔ CHUYÊN BIỆT

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    KẾ HOẠCH TUẦN 29 Từ ngày 19  đến 24 tháng 03 năm 2018 Nội dung công việc Biện pháp thực…

KẾ HOẠCH TUẦN 28-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH TUẦN 28 Từ ngày 12  đến 17 tháng 03 năm 2018 Nội dung công việc Biện pháp thực…

KẾ HOẠCH TUẦN 27 NĂM HỌC 2017-2018

  PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 05 tháng 03 năm 2018          …

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC             …

KẾ HOẠCH TUẦN 27-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TUẦN 27 Từ ngày 05  đến 10 tháng…

KẾ HOẠCH TUẦN 24 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 05 tháng 02 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC             …

KẾ HOẠCH TUẦN 22 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 20 tháng 01 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 17 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 09 tháng 12 năm 2017                    …