KẾ HOẠCH TUẦN 23- TỔ KHTN

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TỔ: KHTN                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TUẦN 23 Từ ngày 20  đến 25 tháng 01 năm 2020 Nội dung công việc