KẾ HOẠCH TUẦN 35 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 28 tháng 04 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 34 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 23 tháng 04 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 33 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 16 tháng 04 năm 2018    …

KẾ HOẠCH TUẦN 32 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 09 tháng 04 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NWAM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                       …

KẾ HOẠCH TUẦN 30 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 26 tháng 03 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 29 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                        Độc Lập – Tự do…

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC             …

KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC             …

KẾ HOẠCH TUẦN 13 NĂM HỌC 17-18

    PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 29 tháng 01 năm 2018                    …