KẾ HOẠCH TUẦN 28/19-20

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 08 tháng 06 năm 2020                    …

KẾ HOẠCH THÁNG 6/ 19-20

   PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC             …

KẾ HOẠCH TUẦN 27/19-20

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 01 tháng 06 năm 2020                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 25/ 19-20

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 18 tháng 05 năm 2020                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 24 NĂM HỌC 19/20

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 11 tháng 05 năm 2020                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 23

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 04 tháng 05 năm 2020                    …

KẾ HOẠCH THÁNG 5/ 19-20

   PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                   Độc lập – Tự do – Hạnh…

KÉ HOẠCH THÁNG 3-2020

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                       …