Liên hệ

Trường  THCS Quảng Lộc

Địa chỉ: Vĩnh Phước, Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình
Hiệu Trưởng: Đinh Xuân Quán
Điện thoại: 0523508456 Email: thcsquangloc_bd@quangbinh.edu.vn