Kế hoạch tuần 15 – tổ khtn

Tháng Mười Một 30, 2018 10:10 chiều

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: KHTN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUẦN 15
Từ ngày 26/11 đến 01 tháng 12 năm 2018
Nội dung công việc Biện pháp thực hiện Ghi chú
– Thực hiện dạy học chương trình tuần 14; 15 theo TKB.
– Dự giờ thăm lớp, ổn định nề nếp dạy – học.
– Sinh hoạt Tổ.
+ Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình các môn.
+ Các nhóm tiếp tục thảo luận bài dạy.
Dạy thể hiện để nhóm đi dự rút kinh nghiệm.

+ Hoàn thành đề khảo sát nộp về ngân hàng đề thi theo CV 1516.
+ Hoàn thành ĐDDH
+ Hoàn thành báo cáo tháng gửi về HT.

– Thực hiện ứng dụng CNTT vào dạy học.
– Tiếp tục BDHSG các môn.
– Tăng cường BDHSG NK. – Tất cả GV thực hiện, đảm bảo tiến độ chương trình.
– Dự giờ đảm bảo theo quy định.

– GV bộ môn báo cáo.

– Nhóm : Toán đ/c Huyền.
– Nhóm: Hóa sinh thể đ/c Thảo.
– Nhóm: Lý công nghệ đ/c Hảo
– GV hoàn thành theo yêu cầu.
– Nộp và chấm đồ dùng vào tuần 16.
– Đ/c Minh XD K.H và báo cáo
– Tất cả GV thực hiện nghiêm túc.
– Các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh.
– Đ/c Nho; đ/c Minh

Quảng lộc, ngày 26 tháng 11 năm 2018
DUYỆT KẾ HOẠCH TTCM

Đinh Xuân Quán Đinh Viết Minh